Carregant...
 

Edit Help

Sintaxi Wiki

Sintaxi Wiki
Text en negreta     __text__
Text en cursiva     2 Apòstrofs (').     '"text"'
Text subratllat     ===text===
Text en colors
~~#FFEE33:text~~ o ~~yellow:text~~. Es mostrarà amb el codi HTML o nom en anglès del color indicat. El color del nom en anglès pot contenir dos colors separats per una coma. En aquest cas, el primer color seria el color de la lletra i el segon el color del fons
Text esborrat     2 guions "-".     --text--
Capçaleres (o Títols)
!heading1, !!heading2, !!!heading3
Mostra/Amaga
!+, !!- mostra/amaga la secció de la capçalera. + (mostrat) o - (amaga) per defecte.
Estils de títol autonumerats
!#, !!#, !+#, !-# ...
Taula de continguts (índex)
{toc}, {maketoc} imprimeixen una taula de continguts (índex) per a la página actual basant-se en les págines filles de la seva estructura (toc) o en els amb encapçalaments amb estils de títol amb ! (maketoc). Els paràmetres típics per a maketoc són: title|maxdepth|levels|nums, i per a toc són: order|showdesc|shownum|structId|maxdepth|pagename.
Regla horitzontal     ----
Requadre de text     ^Contingut de la caixa^
Text centrat     ::text::
Variables dinàmiques
%Nom% Inserta una variable editable
Enllaços externs
empra claudators per a un enllaç extern: [URL], [URL|descripció_de_l_enllaç],[URL|descripció_de_l_enllaç|relació] o [URL|descripció_de_l_enllaç|relació|nocache] (aquest darrer evita que el Wiki local desi una còpia de la pàgina enllaçada a la memòria cau; es pot emprar la relació per insertar l'atribut rel per a l'enllaç - útil , p.e., per als efectes visuals amb la funcionalitat shadowbox).
Per a un Wiki extern, empri NomWikiExtern:NomPagina o ((Nom Wiki Extern: Nom Pagina))
Corxets
Empra [[foo] per mostrar [foo].
Referències del Wiki
((pàgina)) o ((pàg|desc)) per referències del wiki
Llistes
* per a llistes de punts, # per a llistes numerades, ;Paraula:definició per a llistes de definicions
Sagnat
+, ++ Crea un sagnat de text per a cada més (útil en llistes per continuar amb la numeració més avall)
Taules
|| fila1-col1 | fila1-col2 | fila1-col3
fila2-col1 | fila2-col2 | fila2-col3 ||
Barra de títol     -=Títol=-
Font monoespaiada     -+Mostra de codi+-
Salt de línia
%%% (molt útil especialment en les taules)
Pàgines múltiples
Ús ...page... per separar pàgines
Seccions no analitzades
~np~ dades ~/np~ Evita interpretar el codi wiki de les dades incloses.
Seccions preformatades
~pp~ data ~/pp~ Mostra text/codi preformatat; no es fa cap processat de sintaxi Wiki dins d'aquestes seccions (com amb np), i l'espaiat és fixe (no es fa cap plegament de línies llarges). ~pre~ data ~/pre~ també mostra text preformatat amb espaiat fix, però es si que es processa la sintaxi wiki en el text..
Comentaris
~tc~ Comentari Tiki ~/tc~ fa un comentari a Tiki. Serà eliminat completament del text mostrat, però es desarà en l'arxiu per a referències futures i és visible pels editors de les pàgines. ~hc~ Comentari HTML ~/hc~ fa un comentari HTML. Serà insertat com a comentari en l'HTML produït; aquests no es mostraran en navegadors web, però poden ser vistos en mostrar el codi font de la pàgina del navegador o formes similar.
Direcció
{r2l}, {l2r}, {rm}, {lm}Inseriu resp. text de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta direcció DIV (fins al final del text) i marcadors per Langages com àrab o hebreu.
Caràcters especials
~hs~ espai rigid (no permet que es trenqui la línia), ~c~ ©, ~amp~ &, ~lt~ <, ~gt~ >, ~ldq~ “, ~rdq~ ”, ~lsq~ ‘, ~rsq~ ’, ~--~ —, ~bs~ \, numeric entre ~ per a entitats html de caràcters numèrics

 Nota

Because the wiki paragraph formatting feature is on, all groups of non-blank lines are collected into paragraphs. Lines can be of any length, and will be wrapped together with the next line. Paragraphs are separated by blank lines.

Connectors (Plugins)

Fixa't que els arguments dels connectors (plugins) es poden envoltar de cometes dobles ("); això permet que continguin , o = o >.
Més ajuda, aquí

Descripció
Afegir a Google Calendar addtogooglecal
Afegir un element de calendari a un calendari Google
Afegir etiqueta addfreetag
Provide an input field for adding a tag to an object
Ara now
Show the current date and time.
Arxius files
Llista de fitxers d'ID, galeria o categoria, o mostrar una presentació de diapositives dels arxius d'imatge
Autor author
Add popups and color coding that identifies authors
BigBlueButton bigbluebutton
Hold a video/audio/chat/presentation session using the BigBlueButton web conferencing system.
Botó button
Afegir un enllaç formatat com un botó
Caixa box
Create a formatted box with a title bar
Calendari calendar
Mostrar un calendari i els esdeveniments
Camp de l`ítem del Formulari-bd trackeritemfield
Mostra o prova el valor d'un camp d'ítem de formulari-bd
Categoria category
Categories de la Llista i els objectes que se'ls assignin
Centra center
Centrar text
Cerca de títols titlesearch
Search page titles
Chart JS chartjs
Create a JS Chart
Citar quote
Donar format al text com una cita
Codi code
Display code with syntax highlighting and line numbering.
Comentaris de Formularis-bd trackercomments
Display the number of comments for a tracker
Convocatòria convene
Suggest meeting dates and times and vote to select one.
Diagram diagram
Display mxGraph/Draw.io diagrams
Disposició layout
Plugin to control width/background/header and footer of individual page, helpful in creating landing pages for projects
Div div
Definir i donar format a seccions d'una pàgina o de text
Estadístiques del Formulari-bd trackerstat
Mostra estadístiques sobre un tracker.
Estadístiques del grup groupstat
Mostra la distribució dels usuaris en els grups
Esvaeix fade
Crear un enllaç que mostra el contingut / oculta inicialment oculta
Event Embed event
Displays an event's information inside a wiki page
Events events
Display events from calendars
Executa Llista listexecute
Set custom actions that can be executed on a filtered list of objects
Fitxer file
Link to a file that's attached or in a gallery or archive
Fluid Grid fluidgrid
Arrange content into rows and columns using a Bootstrap fluid grid.
Formulari-bd tracker
Embed a form to populate a tracker
Formulari-bd com a Calendari trackercalendar
Create and display a calendar using tracker data
Formulari-bd filtre trackerfilter
Crear un formulari per filtrar els camps del formulari-bd
Formulari-bd Si trackerif
Mostrar contingut basant-se en els resultats d'una prova de camp de traces
Formulari-bd Toggle trackertoggle
Adjust the visibility of content based on a tracker field's value, possibly dynamically
Gantt Chart ganttchart
Create and display a gantt graphic using tracker data
Grup group
Mostrar contingut sobre la base dels grups d'usuaris o amics
HTML html
Afegeix HTML a una pàgina
Iframe iframe
Include the body of another web page in a scrollable frame within a page
Imatge img
Display one or more custom-formatted images.
Inclou include
Include a portion of another wiki page
Include Template File includetpl
Include a Smarty template (.tpl) file in a page.
jQuery jq
Add jQuery JavaScript code
Last Login information userlastlogged
Show the last login information for a given or current user
Llenguatge lang
Show alternative content based on the page language.
Llista list
Search for, list, and filter all types of items and display custom-formatted results.
Llista d'usuaris amb noms reals realnamelist
Mostra veritables noms d'usuari per als membres d'un grup
Llista de definició dl
Crear una llista de definicions
Llista de Formulari-bd trackerlist
Llista, filtra i ordena els elements d'un tracker
Llista de grups grouplist
Create a complete or filtered list of groups
Llista maca fancylist
Create a formatted numbered list
Llista pàgines listpages
Llista de pàgines basades en diversos criteris
Llistat d'usuaris userlist
Mostra una llista d'usuaris registrats
Línia de temps del Formulari-bd trackertimeline
Mostrar una vista cronològica d'un formulari-bd
Mapa map
Mostra un mapa
Media Player mediaplayer
Afegir un reproductor multimèdia a una pàgina
Membres memberlist
Enumerar i permetre l'edició dels membres del grup
Mini Examen miniquiz
Creació de proves utilitzant un un formulari-bd
Mostrar Pàgines showpages
Algunes de les pàgines de cerca dins dels noms de pàgina
Mòdul module
Mostrar un mòdul
Observacions Caixa remarksbox
Display a comment, tip, note or warning box
Ordena sort
Ordenar les línies de text
Orfans de categoria catorphans
Llista d'objectes que no estan categoritzats
Passi de diapositives slideshow
Create a slideshow from the content of a wiki page
PDFPage pdfpage
Insert page with new settings in PDF
Pivot table pivottable
Create and display data in pivot table for reporting
PluginPDF pdf
For customized PDF generation, to override global PDF settings.
PluginPDF Bookmark pdfbookmark
Manual bookmark entry for a PDF file
PluginPDF Page Break pdfpagebreak
Helpful to format PDF files created, plugin adds page break in PDF file generated.
Preferència usuari userpref
Mostra el contingut en base a les preferències de l'usuari
Preompliment de Formulari-bd (Tracker) trackerprefill
Crear un botó per a preomplir camps de formulari-bd
Profile picture avatar
Mostra avatar d'un usuari
Proposta proposal
Permetre als usuaris votar sobre una proposta i veure els resultats
Quantitat d'usuaris usercount
Display number of users for a site or one or more groups
R syntax r
Parse R syntax and show the output either from the code introduced between the plugin tags or from the file attached to a tracker item sent through PluginTracker. It can also be combined with Pretty Trackers to edit parameters from the script through web forms.
Rep Grup subscribegroup
Permetre als usuaris subscriure a un grup
RSS RSS rss
Display items from one or more RSS feeds
Ruta a la categoria catpath
Mostra la ruta de la categoria completa d'una pàgina wiki
Separa split
Arrange content on a page into rows and columns
Set a Full-Width Page Title fullwidthtitle
Display the page title the full width of the site content container.
Shorten shorten
Show/hide a portion of text
Situeu el ratolí mouseover
Display hidden content by mousing over text
SlideshowSlide slideshowslide
Advance plugin to add slide in slideshow with different background colors, background video, transition and other settings.
Sobreescrit sup
Aplicar font superíndex al text
Subscribe Groups subscribegroups
Permetre als usuaris subscriure a una llista de grups
Subíndex sub
Aplicar font subíndex al text
Swiper swiper
Embed swiper in content, support file galleries, files id and custom content
Tabs tabs
Organitzar el contingut en pestanyes
Taula maca fancytable
Create a formatted table that can be filtered and sorted
Together together
Collaborate in real time
Tour tour
Quick and easy way to build your product tours with Bootstrap popovers
Traduït translated
Create multilingual links
Transclusió transclude
Incloure el contingut d'una altra pàgina amb certs canvis
Twitter twitter
Display the activity for a twitter account
Usuari Link userlink
Mostrar un enllaç a la pàgina d'informació d'un usuari
Vimeo vimeo
Embed a Vimeo video
Votar vote
Crear un un formulari-bd per a la votació
Wiki Diff wikidiff
Display the differences between two wiki objects
WYSIWYG wysiwyg
Use a WYSIWYG editor to edit a section of content
YouTube youtube
Embed a YouTube video in a page
Índex (Estructura) toc
Display a table of contents of pages in a structure